Họ và tên đệm
Tên
Bí danh
Giới tính
Năm sinh
Nguyên quán
Nhập ngũ
Đơn vị
Năm hy sinh
Nơi hy sinh
Nơi an nghỉ
Tình trạng
Tất cả  A-Ă-  B  C  D-Đ  E-Ê  G  H  I  K  L  M  N  O-Ô-Ơ  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y 
Kết quả tìm kiếm được 25 trong tổng số 6027 thông tin liệt sĩ. Hiển thị 20 kết quả mỗi trang, bạn đang ở trang 1/2
Id Họ và tên đệm Tên Bí danh Năm sinh Nguyên quán Nhập ngũ Đơn vị Hy sinh Nơi hy sinh Hình ảnh Tình trạng Ngày cập nhật
2294 Nguyễn Văn Rạng - 1951 Thái Bình 1972 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 08-06-2016
3183 Nguyễn văn Rạng - Ninh Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 01-05-2017
4830 Đỗ Ráng - 1927 Hải Hưng 1945 D185 E246 1954 Phú Yên Không Tìm liệt sĩ 22-07-2018
2524 Nguyễn Mạnh Rật - 1950 Nam Hà Đoàn 3074 1975 Mặt trận Tây Nguyên Không Tìm liệt sĩ 01-08-2016
1335 đoàn văn ri - Hải Phòng 1954 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 26-01-2015
5054 Tong Van Rien - 1939 Nam Ðịnh E568a Bình Long Không Tìm liệt sĩ 27-07-2018
165 Lại Văn Rĩnh - 1948 Vĩnh Phú QK8 KB 1972 Tiền Giang Không Tìm liệt sĩ 05-05-2012
355 Nguyễn văn Rinh - 1958 Thái Bình 1977 1978 Kiên Giang Không Tìm liệt sĩ 02-09-2012
3165 Trần Đình Rĩnh - 1948 Thái Bình 1967 KN 1971 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 25-04-2017
3166 Trần Văn Rĩnh - 1948 Thái Bình 1967 KN 1971 Bình Ðịnh Không Tìm liệt sĩ 26-04-2017
14 Vũ Văn Rổ - 1947 Vĩnh Phúc 1966 MCTP 1968 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 30-07-2011
4158 Nhân ngọc RO RO - 1938 Thái Bình 1965 1965 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 09-09-2017
3426 đoàn xuân ruẫn duẫn Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-07-2017
3427 đoàn xuân ruẫn duẫn Thái Bình Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-07-2017
1418 Trần Quang Rược - Thái Bình 1967 KN 1969 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 11-04-2015
5617 Phạm Rược Rược - 1945 Nam Ðịnh 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 13-08-2018
5629 Phạm Xuân Rược - 1948 Nam Ðịnh 1972 Không rõ Không Tìm liệt sĩ 14-08-2018
5636 Phạm Xuân Rược - 1948 Nam Ðịnh 1969 1972 Không rõ Tìm liệt sĩ 15-08-2018
3268 Nguyễn Thế Ruôn - 1948 Thái Bình 1968 C4d430E36 1972 Quảng Trị Không Tìm liệt sĩ 24-05-2017
3487 Bùi Văn Rương Dương 1948 Thái Bình 1968 1990 Mặt trận Phía Nam Không Tìm liệt sĩ 17-07-2017